BIZTONSÁGI ADATLAP- ambientador dias de sol lgfrisst biztonsgi adatlap 2 ,Ez a biztonsági adatlap az átdolgozáskor rendelkezésre álló legfrisebb alapanyag-dokumentáció, valamint a 44/2000 (XII.27) Eü.M. rendelet alapján készült. …1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A …15.2. Kémiai biztonsági értékelés Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelõre nem készült 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szerepl ő H mondatok: EUH071 Maró hatású a légutakra. H272 Fokozhatja a tûz intenzitását; oxidáló hatású. H290 Fémekre korrozív hatású lehet.1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A …

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szerepl ő H mondatok: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. A BT adatlap megváltozott szakaszai: 8., 15.

Fornecedor de contato  WhatsApp

Biztonsági adatlapok | Unilever Magyarország

Ezen az oldalon megtalálható az Unilever Magyarország Kft. által forgalmazott veszélyes készítmények listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai.

Fornecedor de contato  WhatsApp

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A készítmény neve: Hyperdol háztartási súrolószer Gyártó cég neve: Cím, telefon, fax: Terranova Kft Pilisvörösvár gyártelep Forgalmazó (exportáló) cég neve : Cím, telefon, fax : UNILEVER Magyarország Kft. 1134 Budapest, Dévai u.26-28. Tel: (1)350 0000 Fax: (1) 350 0100 2…

Fornecedor de contato  WhatsApp

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

e-mail (illetékes személy): [email protected] 1.4 Sürgősségi telefonszám Név Utca Irányítószám /város Telefonszám Weboldal Információszolgáltatás akut mérgezés esetén Nagyvárad tér 2 1097 Budapest (+36-80) 201-199 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 2…

Fornecedor de contato  WhatsApp

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Tab D4 Tab 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve …

Fornecedor de contato  WhatsApp

BIZTONSÁGI ADATLAP - Webshop

Biztonsági adatlap Ultra Sol 2. változat 1/2 Title: BIZTONSÁGI ADATLAP Author: Technológiai Osztály Last modified by: techno1 Created Date: 10/15/2002 12:02:00 PM Company: EVM RT Other titles:

Fornecedor de contato  WhatsApp

BIZTONSÁGI ADATLAP

Verziószám: 2 biztonsagiadatlap.hu Adama Hungary Zrt. 3 / 9. oldal RACER Kalcium-dodecilbenzol-szulfonát* 26264-06-2 247-557-8 - 1-2 GHS05 Veszély Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 H315 H318 Szénhidrogének, C9, aromás* - 918-668-5 - 26-30 GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Figyelem Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H226

Fornecedor de contato  WhatsApp

Biztonsági adatlap letöltés, online biztonsági adatlap ...

Biztonsági adatlap letöltése, átadása az MSDocS 2.0 rendszeren keresztül. A biztonsági adatlap átadásának a hatóságok által is elfogadott módja. A biztonsági adatlap átadásának, átvételének ténye rögzítésre kerül a rendszerben, ezáltal a biztonsági adatlapnak ezen átadási formája eleget tesz a …

Fornecedor de contato  WhatsApp